Det slår meg hvordan Putin og hans invasjon av Ukraina til forveksling minner om Bush sin framferd bygd på løgn i Irak

Agderposten 20. mars: Knut Henning Thygesen, leder Rødt Risør

Irak-krigen er historie. Men likevel del av vår tid! Udåden fra den gang kan ikke skyves under teppet og fornektes. Når jeg løfter på det teppet tjue år etter, er det løgn, meningsløs lidelse og død, flyktningstrøm, terror, våpen i ukontrollert omløp og USAs krav om kontroll over ressurser jeg ser. Lovnader om demokrati og terrorbekjempelse var bare påskudd! Likheten med Putin og Russlands invasjon av Ukraina er slående. Også Putin teppebomber med løgner.

Og når jeg løfter på det teppet finner jeg også han, Putin. Han kryper fram uten blygsel og peker med sin løgnaktige retorikk på USA i Irak. Jeg får minst samme frysninger som jeg fikk av løgnene til Bush og Blair. Og kjenner det kalde gufset av kynisme fra utenriksminister Albright. Hun er jo også der, under det teppet.

Det slår meg hvordan Putin og hans invasjon av Ukraina til forveksling minner om Bush sin framferd bygd på løgn i Irak, og jeg feier ut skamplettene for å gjøre dem synlige for meg selv i vår tid. Både USAs og Russlands.

Irakkrigen, og følgene av den, førte til enorme lidelser og død med enorme geopolitiske ringvirkninger. I dag er det Ukraina. Krigene slår kaldt inn i denne vinteren. Kuldegufset trenger på. Løgner er krigers fellesnevner.

Som svar skreiv eg dette i Agderposten 27. mars:

Etter Thygesen sitt innlegg i Agderposten der han samanliknar Ukraina-krigen med Irak-krigen, undrar eg meg på kvifor ein leiar i Rødt kan kome med så bastante og lite gjennomtenkte analysar av krigen i Ukraina. Særleg på bakgrunn av partiet sitt standpunkt om Nato. I motsetning til SV så vil truleg Rødt på komande landsmøte stå fast på sitt «Nei til Nato». Frå sentralt hald i Rødt har det ennå ikkje kome nokon grundig analyse av konflikten mellom Russland og Ukraina, men likevel kjem partiet med ein heilt einsidig konklusjon, som Thygesen gjengir i sitt innlegg, nemleg at Ukraina-krigen ingenting har med Nato å gjere.

Eg meiner at dette historisk er heilt feil. Hovudårsaka til konflikten er at Vesten og Nato i årevis har arbeidd for at Ukraina skal bli medlem av Nato. Både Jeltsin og Putin har heile tida hevda at amerikanske atomrakettar i Ukraina er ein eksistensiell trussel for Russland. Tilsvarande hevda USA under Cuba-krisa det same overfor Sovjet, og USA kravde tilbaketrekking av russiske rakettar frå Cuba. Då aksepterte ei heil verd dette. I dag blir Russland arrogant avvist når dei hevdar tilsvarande.

Både Rødt og SV bør gå ut med ei forståing for at ikkje bare Nato-land har røde linjer, men også Russland. Sikkerheit for eit land skal ikkje gå ut over sikkerheit for eit anna. Alle land i Europa har gjennom OSSE skreve under på ein avtale om dette. Derfor bør Rødt og SV kreve at Ukraina må bli verande i sin nøytrale status. Dette er i samsvar med Rødt sitt Nato standpunkt. Om Zelensky kunne overtydast om dette, så ville ein kunne få stopp i krigshandlingane, ei mogleg våpenkvile og forhandlingar. Men jo lenger krigen held fram, jo verre blir sluttresultatet for både Ukraina og Nato.

Russland kan ikkje tape denne krigen. For russerane er dette ein kamp for Russland sin eksistens.

Reklame